CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 99

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din 20 septembrie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean prin care se propune stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta ;

-          Raportul Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta;

-          Avizul Comisiei de specialitate pentru administratia publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor cetatenilor;

-          Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.3656/28.06.2001;

-          In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici modificata si completata prin Ordonantele de Urgenta ale Guvernului nr.82/2000 si 284/2000, precum si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.452/2000 privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare pe post a functionarilor care ocupa functii publice de conducere in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;

In temeiul art.104, lit.h si ale art.109 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba functiile publice utilizate in cadrul Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta, conform anexei 1.

Art.2 Se aproba echivalarea dintre functiile publice pe grade si clase stabilite conform art.1 si functiile de specialitate pe grade si trepte profesionale din statul de functii aprobat prin Hotararea nr.4/2000 a Consiliului Judetean Constanta si modificat prin Hotararile nr.25/20.04.2001 si 58/06.06.2001 conform anexei 2.

Art.3 Nu sunt functii publice si li se aplica legislatia muncii, functiile de inginer sef si sef centru ce nu figureaza in anexa OUG nr.82/2000 si nu au primit aviz favorabul din partea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si sunt cuprinse in anexa nr.4.

Art.4 Nu sunt functii publice si li se aplica legislatia muncii, functiile cuprinse in anexa nr.3.

Art.5

1.       Functionarii din cadrul directiei incadrati pe perioada nedeterminata pe functii publice de executie vor fi numiti, corespunzator prevederilor art.1 si 2 pe posturi prin dispozitie a directorului;

2.       Functionarii din aparatul propriu al directiei care ocupa o functie publica de conducere vor fi numiti in functia publica respective in aceleasi conditii prevazute la art.1, dupa sustinerea si promovarea examenului de atestare pe post.

Art.6 Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7 Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 20 septembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu