CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 98

privind anularea repartizarii transferurilor din bugetul fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic catre bugetele locale pe anul 2001

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 septembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean ;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

In temeiul dispozitiilor art.104, alin.2 coroborat cu art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si a art.30, alin.1 din Legea bugetului nr.216/2001 si art.14 alin.1 si 2 din Legea finantelor publice locale nr.189/1998 si OG nr.27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001;

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba anularea repartizarii sumei de 250.000 mii lei din transferuri din bugetul fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic catre bugetele locale Consiliului local municipal Medgidia.

Constanta 20 septembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR GENERAL,

Mircea Spanoche-Stoenescu