CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 97

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru pregatirea recensamantului din anul 2002

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 septembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean ;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

In temeiul dispozitiilor art.104, alin.2 coroborat cu art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si art.19 alin.3 din HG nr.680/2001;

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumei de 1.940.000 mii lei reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru efectuarea cheltuielilor necesare in vederea pregatirii si organizarii recensamantului populatiei si locuintelor in anul 2002, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Constanta 20 septembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR GENERAL,

Mircea Spanoche-Stoenescu