CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 94

privind imputernicirea domnului Stelian Dutu, presedintele Consiliului Judetean Constanta, pentru incheierea contractului de performanta la R.A.J.D.P.Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 20 septembrie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

         Raportul Directiei programe, prognoze, buget-finante;

In temeiul dispozitiilor OUG nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar a Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si ale art.109 si art.116(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Domnul Stelian Dutu, presedintele Consiliului Judetean Constanta, este imputernicit sa incheie contractul de performanta cu conducatorul R.A.J.D.P.Constanta, in numele Consiliului Judetean Constanta.

Art.2 Directia Coordonare-Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 20 septembrie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu