CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 93

privind eliberarea la cerere din functia de Director general la Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului a doamnei VASILE DOINA ZOIA

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 29 august 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

-          Raportul Directiei prognoze, buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean

-          Avizul Comisiei de specialitate pentru administratia publica, juridica, apararea  ordinii publice, respectarea drepturilor omului:

In temeiul prevederilor art.104 lit."h", ale art.109, precum si ale art.116 lit.g si m din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Incepand cu data de 1 septembrie 2001, se elibereaza la cerere din functia de Director general la Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului, doamnei VASILE DOINA ZOIA, urmand a fi trecuta pe o alta functie in cadrul institutiei.

Art.2 Cu aceeasi data se numeste in functia de Director general la Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului, doamna MUNTEANU EUGENIA, director adjunct in cadrul aceleiasi institutii.

Art.3 Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 29 august 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu