CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 92

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei MERENI, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 29 august 2001.

Avand in vedere:

In temeiul dispozitiilor Legii nr.50/1991, ale art.2 si 2.9 din "Recomandarile privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii terenurilor in vederea aplicarii Legii nr.50/1991", precum si ale art.104 alin.2 si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se constituie Comisia de licitatie pentru concesionarea unor destinate construirii de LOCUINTE, in comuna Mereni, care va functiona in urmatoarea componenta :

Presedinte : arh. Carmen Tanase: arhitect Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta ;

Membrii :

- jurist Mihai Schiopu : inspector specialitate,  Serviciul Coordonarea Activitatii Consiliilor Locale, DCO, Consiliul Judetean Constanta

- Tudor Voineagu – consilier, Consiliul Judetean Constanta

- Constantin Bentea – viceprimar, Consiliul Local Mereni

- Dilec Curtveli – Administratia Financiara

Secretariatul comisiei va fi asigurat de: Maria Iancu - secretar, Consiliul Local Mereni

Art.2 - Organizatorul licitatiei este Consiliul Local Mereni

Art.3 - Verificatorii comisiei de licitatie vor fi :

- arh.Diana Bucur: sef Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

- jurist Daniela Dragomir: director DCO, Consiliul Judetean Constanta

- teh.Maria Popescu: inspector, Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

Art.4 - Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire. 

Constanta 29 august 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu