CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 9

privind incredintarea directa a lucrarilor de intretinere, reparatii si modernizari pentru drumurile si podurile judetene catre Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri Constanta pe perioada 01.01 – 31.12.2001

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta ordinara la data 30 ianuarie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

·         Raportul Directiei de Urbanism, Amenajarea teritoriului, Tehnic-Investitii;

·         Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judetean Constanta;

In temeiul dispozitiilor art.63, lit.”i” din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala, republicata, coroborat cu art.16 lit.”e” din OG nr.19/1995 si art.4 din Normele Metodologice privind constituirea si utilizarea Fondului Special al drumurilor publice;

HOTARASTE:

Art.1 – Se aproba incredintarea directa a lucrarilor a lucrarilor de intretinere, reparatii si modernizari pentru drumurile si podurile judetene catre Regia Autonoma judeteana de Drumuri si Poduri Constanta pe perioada 01.01 – 31.12.2001

Art.2 – Directia coordonare-organizare va transmite prezenta hotarare Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spβnoche-Stoenescu