CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 89

privind aprobarea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "ROMMEGA" S.A. CONSTANTA

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 29 august 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune aprobarea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "ROMMEGA" S.A. CONSTANTA;

-          Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii ;

-          Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura ;

In temeiul prevederilor art.19 si art.20 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, prevederilor art.5 din H.G.834/1991 privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat si prevederilor art.16 din Criteriile privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat elaborate de M.F. cu nr.2665/28.02.1992 si M.L.P.A.T. cu nr.1C/311/28.02.1992, art.104 alin.2, precum si art.109 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate pentru terenurile aflate in patrimoniul S.C. "ROMMEGA" S.A.CONSTANTA, pentru un numar de doua obiective, in suprafata totala exclusiva de 10.635,75 mp :

1. «Spalatorie chimica Navodari», Navodari, Str.Teilor nr.2 – suprafata exclusiva : 1.410,00 mp ;

2. «Spatiu de productie produse din lemn si rachitarie» Viisoara, Loc.Viisoara, com.Cobadin – suprafata exclusiva : 9.225,75 mp ;

Art.2 - Directia de Coordonare Organizare va transmite prezenta S.C. "ROMMEGA" S.A. CONSTANTA si D.U.A.T.T.I. in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 29 august 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu