CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 87

privind aprobarea "Programului cu privire la continuarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie pe anul 2001

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 29 august 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea "Programului cu privire la continuarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie pe anul 2001

-          Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

In temeiul dispozitiilor art.1 cap.B din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei nr. 19/94, precum si ale art.104 alin.2 si art.109 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba "Programul cu privire la continuarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie pe anul 2001" in conformitate cu prevederile HG 391/93 51 a Ordonantei nr.19/94, ce se va desfasura potrivit anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 29 august 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu