CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 86

privind stabilirea functiilor publice utilizate in cadrul Centrului judetean de conservare si valorificare a traditiei si creatiei populare Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 29 august 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive prezentata de Presedintele Consiliului Judetean Constanta;

         Avizul Comisiei de specialitate pentru administratia publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor cetatenilor;

         Raportul Directiei Buget-Finante si Coordonare a Institutiilor de Cultura de Interes Judetean;

         Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici comunicat cu adresa nr. /2001;

In conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.284/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.188/1999, precum si ale Hotararii Guvernului Romaniei nr.452/2000, privind organizarea si desfasurarea examenului de atestare pe post a functionarilor publici, care ocupa functii publice de conducere in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;

In temeiul art.63 alin.(1), lit.r si al art.66 din Legea nr.69/1991, privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba functiile publice utilizate in cadrul Centrului judetean de conservare si valorificare a traditiei si creatiei populare Constanta conform Anexei nr.1.

Art.2 Se aproba echivalarea dintre functiile publice pe grade si clase stabilite conform art.1 si functiile de specialitate pe grade si trepte profesionale din statul de functii aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.4/20.01.1998, conform Anexei nr.2.

Art.3 Nu sunt functii publice si li se aplica legislatia muncii, functiile cuprinse in Anexa nr.3.

Art.4 (1) Functionarii din cadrul Centrului judetean de conservare si valorificare a traditiei si creatiei populare Constanta angajati pe perioada nedeterminata pe functii de executie vor fi numiti corespunzator prevederilor art.1 si 2 pe posturi, prin dispozitia manager-directorului Centrului judetean de conservare si valorificare a traditiei si creatiei populare Constanta, iar manager-directorul prin Hotararea Consiliului Judetean.

(2) Functionarii din cadrul Centrului judetean de conservare si valorificare a traditiei si creatiei populare Constanta care ocupa functii publice de conducere vor fi numiti in functiile respective in aceleasi conditii prevazute la alin.(I), dupa sustinerea si promovarea examenului de atestare pe post.

Art.5 Anexele 1,2,3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 29 august 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu