CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 85

privind respingerea contestatiei administrative formulata de Consiliul Local Limanu impotriva Hotararii nr.55/2001 a Consiliului Judetean Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 29 august 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Avizul Comisiei pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor cetatenilor;

         Raportul Directiei Coordonare-Organizare;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr.61/25.04.2001, art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si ale art.5 din Legea nr.29/1990, republicata, privind contenciosul administrativ

H O T A R A S T E :

Art.1 Respinge contestatia administrativa formulata de catre Consiliul Local Limanu impotriva Hotararii nr.55/17 mai 2001 a Consiliului Judetean Constanta ca netemeinica si nelegala.

Art.2 Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 29 august 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu