CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 84

privind aprobarea actului aditional la contractul de asociere in participatiune incheiat cu SC GMB COMPUTERS SRL

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 29 august 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Raportul de specialitate al biroului de informatica;

         Hotararea nr.59/2001 a Consiliului Judetean Constanta privind aprobarea contractului de asociere in participatiune incheiat cu SC GMB COMPUTERS SRL

In temeiul prevederilor art.251 si urm.Cod comercial si ale art.969 Cod Civil, precum si ale art.104 lit.f din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba actul aditional la contractul de asociere in participatiune incheiat cu SC GMB COMPUTERS SRL cu privire la majorarea contributiei partilor in vederea desfasurarii activitatilor centrului de instruire in informatica, care va face parte integranta din contractul de asociere in participatiune cu SC GMB COMPUTERS SRL.

Art.2 Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 29 august 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu