CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 83

privind suplimentarea statului de functii al Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 29 august 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta ;

-          Raportul Serviciului pentru gospodarie comunala si prestari servicii destinate populatiei

-          Avizul Comisiei de specialitate pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului:

In temeiul dispozitiilor art.1 (2) si art.36 lit.a din OUG nr.61/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.18/1996 privind paza obiectivelor bunurilor si valorilor, ale Hotararii nr.50/2001 a Consiliului Judetean Constanta  si ale prevederilor art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se suplimenteaza statul de functii al Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei, aprobat prin Hotararea nr.50/2001 a Consiliului Judetean Constanta, serviciu aflat sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta, cu 7 posturi de paznici, 2 posturi ingrijitori si 1 post administrator pentru administrarea blocului L4 din Constanta, Aleea Magnoliei nr.2.

Art.2 Suplimentarea acestor posturi se va face de la data adoptarii prezentei hotarari.

Art.3 Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 29 august 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu