CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 82

privind imputernicirea d-lui Stelian Dutu presedintele Consiliului Judetean Constanta pentru incheierea contractului de performanta la R.A.J.A. Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 29 august 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean ;

         Avizul Comisiei de specialitate pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean;

In temeiul dispozitiilor O.U.G.nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar a Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale si ale art.109 si art.116(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Domnul Stelian Dutu, Presedintele Consiliului Judetean Constanta, este imputernicit sa incheie contractul de performanta cu conducatorul R.A.J.A. Constanta, in numele Consiliului Judetean Constanta.

Art.2 Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 29 august 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu