CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 80

privind aprobarea rectificarii bugetului judetean pe anul 2001

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 29 august 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean ;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean;

In temeiul dispozitiilor art.104, alin.2 coroborat cu art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si a art.30, alin.1 din Legea bugetului nr.216/2001 si art.14 alin.1 si 2 din Legea finantelor publice locale nr.189/1998

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba bugetul judetean rectificat pe anul 2001, stabilindu-se veniturile totale in suma de 750.277.764 mii lei si cheltuielile totale in suma de 750.277.764 mii lei.

Art.2 Sinteza bugetului judetean pe anul 2001 se prezinta in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Directia coordonare, organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 29 august 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu