CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 78

privind cesionarea actiunilor Consiliului Judetean Constanta detinute la S.C.”CONGAZ” S.A. Constanta catre S.C.”PETROM” S.A. Bucuresti si S.C.”DISTRIGAZ SUD” S.A. Bucuresti

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 iunie 2001.

Avand in vedere:

In temeiul prevederilor art.104, (1), lit.”f” coroborat cu art.109 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba cesionarea actiunilor detinute de Consiliului Judetean Constanta la S.C.”CONGAZ” S.A. Constanta catre S.C.”PETROM” S.A.Bucuresti si S.C.”DISTRIGAZ SUD” S.A. Bucuresti, conform anexelor nr.1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire. 

Constanta 27 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu