CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 77

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei TORTOMAN, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 iunie 2001.

Avand in vedere:

In temeiul dispozitiilor Legii nr.50/1991, ale art.2 si 2.9 din "Recomandarile privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii terenurilor in vederea aplicarii Legii nr.50/1991", precum si ale art.104 alin.2 si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se constituie Comisia de licitatie pentru concesionarea unor destinate construirii de LOCUINTE, in comuna Tortoman, care va functiona in urmatoarea componenta :

Presedinte : arh. Noela Ene: arhitect Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta ;

Membrii :

- jurist Adrian Sponte : inspector specialitate,  Serviciul Coordonarea Activitatii Consiliilor Locale, DCO, Consiliul Judetean Constanta

- Nicolae Rahau – consilier, Consiliul Judetean Constanta

- Aron Stamoiu – viceprimar, Consiliul Local Tortoman

- Gheorghe Grosu – consiler, Consiliul Local Tortoman

- Licuta Gradinaru – consiler, Consiliul Local Tortoman

- Mariana Chera – referent, Circumscriptia fiscala Tortoman

Secretariatul comisiei va fi asigurat de: Aurelia Popescu - secretar, Consiliul Local Tortoman

Art.2 - Organizatorul licitatiei este Consiliul Local Tortoman

Art.3 - Verificatorii comisiei de licitatie vor fi :

- arh.Diana Bucur: sef Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

- jurist Daniela Dragomir: director DCO, Consiliul Judetean Constanta

- teh.Maria Popescu: inspector, Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

Art.4 - Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire. 

Constanta 27 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu