CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 75

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei POARTA ALBA, destinate construirii de LOCUINTE, precum si numirea verificatorilor licitatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 iunie 2001.

Avand in vedere:

In temeiul dispozitiilor Legii nr.50/1991, ale art.2 si 2.9 din "Recomandarile privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii terenurilor in vederea aplicarii Legii nr.50/1991", precum si ale art.104 alin.2 si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se constituie Comisia de licitatie pentru concesionarea unor destinate construirii de LOCUINTE, in comuna Poarta Alba, care va functiona in urmatoarea componenta :

Presedinte : arh.Diana Bucur: sef Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta ;

Membrii :

- jurist Gabriela Parfene : consilier juridic, Biroul Juridic Contencios , DCO, Consiliul Judetean Constanta

- Vasile Pitu – consilier, Consiliul Judetean Constanta

- ing.Mircea Stanica – consilier, Consiliul Local Poarta Alba

- Ion Gheorghe - consilier, Consiliul Local Poarta Alba

- Ion David – tehnician urbanism, Consiliul Local Poarta Alba

- Vasile Zavoila – referent, Administratia Financiara Basarabi

Secretariatul comisiei va fi asigurat de: Corneliu Mihon - secretar, Consiliul Local Poarta Alba

Art.2 - Organizatorul licitatiei este Consiliul Local Poarta Alba

Art.3 - Verificatorii comisiei de licitatie vor fi :

- ing.Dumitru Bedivan: director, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

- jurist Daniela Dragomir: director DCO, Consiliul Judetean Constanta

- arh.Noela Ene: arhitect, Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

Art.4 - Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire. 

Constanta 27 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu