CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 71

privind modificarea taxelor speciale pentru serviciul de dezinfectie din punctele de frontiera rutiere aprobate prin Hotararea nr.58/06.06.2001

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 iunie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

-          Raportul Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta;

-          Avizul Comisiei de specialitate pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului:

In temeiul prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.55/2001 precum si ale art.104 lit.h si ale art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se modifica taxele speciale aprobate de art.3 din Hotararea nr.58/06.06.2001 conform Ordinului nr.146/31.05.2001 al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator precum si a unor activitati sanitar-veterinare.

Art.2 Se inlocuieste anexa nr.4 la Hotararea nr.58/06.06.2001 cu anexa la prezenta hotarare.

Art.3 Directia Coordonare Organizare va difuza prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 27 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu