CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 70

privind trecerea din administrarea Muzeului de Arheologie Constanta in administrarea Consiliului Local al comunei Topalu a imobilului „Cladire punct muzeal – Complex muzeal Capidava”, situat in staul Capidava, comuna Topalu

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 iunie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune trecerea din administrarea Muzeului de Arheologie Constanta in administrarea Consiliului Local al comunei Topalu a imobilului „Cladire punct muzeal – Complex muzeal Capidava”, situat in staul Capidava, comuna Topalu;

-          Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei de specialitate pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

In temeiul dispozitiilor art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, art.109 si art.125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1Se aproba trecerea din administrarea Muzeului de Arheologie Constanta in administrarea Consiliului Local al comunei Topalu a imobilului „Cladire punct muzeal – Complex muzeal Capidava”, situat in staul Capidava, comuna Topalu, in vederea amenajarii unui lacas de cult.

Art.2Consiliul Local al comunei Topalu poate sa posede, sa foloseasca acest imobil si sa dispuna de el in conditiile prezentei hotarari.

Art.3 – Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 27 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu