CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 7

privind aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta nr.62/28.12.1998 pentru modificarea si completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001.

Avand in vedere:

         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean prin care se propune indexarea taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor ;

         Avizul Comisiei de specialtate a Consiliului Judetean Constanta ;

         Raportul Directiei programe, prognoze, buget-finante ;

In temeiul dispozitiilor Ordonantei de Urgenta nr.62/28.12.1998 pentru modificarea si completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale, precum si ale art.63, alin.2 si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba indexarea taxelor certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si avizelor de urbanism conform Anexei.

Art.2 Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu

Anexa

valorilor taxelor pentru eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si avizelor de urbanism

 

1.Certificatul de urbanism

Suprafata terenurilor pt.care se solicita certificatul (mp)

Taxa (lei)

Pt.mediul urban

a) pana la 150

 

32.000

b) pana la 250

43.000

c) pana la 500

53.000

d) pana la 750

64.000

e) pana la 1.000

76.000

f) peste 1.000

76.000 + 110 lei/mp pt.supraf.mai mari de 1.000 mp

Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevazuta pt.mediul urban.

2.Autorizatia de construire pentru lucrarile care se autorizeaza potrivit legii :

Pentru constructiile de locuinte, taxele de autorizare se reduc cu 50%.

Taxele de autorizare nu se datoreaza in cazul eliberarii de autorizatii pt.lacasuri de cult inclusiv constructii anexe acestora, pentru lucrarile de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din transport care apartin domeniului public al statului, precum si pentru constructiile ai caror beneficiari sunt institutiile publice.

3.Autorizatia de foraje si excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicari topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari :

4.Autorizarea constructiilor pt.lucrari cu caracter provizoriu : chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj a firmelor si reclamelor :

5.Avizul comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului 325.000 lei.