CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 69

privind aprobarea transferului cu plata din domeniul public de interes judetean a obiectivelor: conducta de transport gaze naturale in regim de inalta presiune si statie de reglare masurare, in domeniul public de interes national, catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” – S.A.Medias

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 iunie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune aprobarea transferului cu plata a obiectivelor: conducta de transport gaze naturale in regim de inalta presiune si statie de reglare masurare catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” – S.A.Medias;

-          Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic-Investitii;

-          Avizul Comisiei de organizare  si dezvoltare, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

In temeiul prevederilor pct.I, 17 din anexa 1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestora, art.8 si 10 din O.U.G.nr.60/2000 privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale precum si art.104, pct.f, art.109 si art.122 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1Se aproba transferului cu plata din domeniul public de interes judetean a obiectivelor: conducta de transport gaze naturale in regim de inalta presiune si statie de reglare masurare, in domeniul public de interes national, catre Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” – S.A.Medias.

Art.2Valoarea efectiva a transferului cu plata va fi stabilita pe baza de raport de evaluare insusit de Consiliul Judetean Constanta si Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” – S.A.Medias.

Art.3 – Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Constanta pentru a negocia conditiile transferului cu plata a obiectivelor: conducta de transport gaze naturale in regim de inalta presiune si statie de reglare masurare, cu Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” – S.A.Medias si a incheia Protocolul de predare-primire a obiectivelor, prevazute la art.1 din prezenta hotarare, conform anexei I.

Art.4 – Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 27 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu