CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 68

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale Regiilor autonome subordonate Consiliului Judetean Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 27 iunie 2001.

Avand in vedere:

·         Expunerea de motive privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale R.A.Drumuri si Poduri si R.A.Judeteana de Apa, subordonate Consiliului Judetean Constanta;

·         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

·         Raportul Directiei programe, prognoza, buget-finante si de Coordonare a Institutiilor de Cultura de Interes Judetean, prin care se propune aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale celor doua regii subordonate;

In temeiul dispozitiilor art.104 lit.”e” coroborat cu art.109 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri si Regiei Autonome Judetene de Apa, conform anexelor 1 si 2 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Serviciul Secretariat al Consiliului Judetean Constanta va transmite prezenta hotarare celor interesati.

Constanta 27 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu