CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 67

privind acordarea de ajutoare sociale familiilor celor 10 decedati in explozia de pe tancul petrolier ANOPULIS

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 6 iunie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Avizul Comisiei de studii, prognoza economico-sociala, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

         Raportul Directiei programe, prognoze, buget-finante;

In temeiul prevederilor Legii nr.216/2001 privind bugetul de stat pe anul 2001 si art.104 lit.e coroborat cu art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba acordarea unor ajutoare sociale din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Consiliului Judetean in valoare de 10 milioane de lei pentru fiecare familie a celor 10 persoane decedate in explozia de pe tancul petrolier ANOPULIS, conform anexei al prezenta hotarare.

Art.2 Directia Coordonare-Organizare va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Constanta 6 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu