CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 66

privind numirea domnului NEDELCU GHEORGHE in functia de Sef al Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 6 iunie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune numirea domnului Nedelcu Gheorghe in functia de Sef al Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei;

         Avizul Comisiei de specialitate pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean;

In temeiul prevederilor art.104 lit.h si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 Incepand cu data de 01.06.2001, domnul Nedelcu Gheorghe se numeste in functia de Sef al Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei; incadrarea se va face conform Legii nr.154/1998, cu modificarile ulterioare, in functia de referent (SSD) gradul profesional IA si se acorda o indemnizatie de conducere de 50% din salariul de baza aferent functiei de executie.

Art.2 Seful Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei coordoneaza activitatea de evidenta a cheltuielilor de intretinere la imobilul L4, situat in Constanta, Aleea Magnoliei nr.2.

Art.3 Directia Coordonare-Organizare va difuza prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 6 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu