CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 65

privind reconstituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. „UNIVERTIS” S.A. MANGALIA

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 6 iunie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune reconstituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. „UNIVERTIS” S.A. Mangalia;

·         Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

·         Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic, Investitii;

In temeiul dispozitiilor art.2 si art.3 din Criteriile privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat elaborate de M.F. cu nr.2665/28.02.1992  si M.L.P.A.T. cu nr.1C/311/28.02.1992, in completarea H.G.834/91, precum si art.104 alin.2 si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se reconstituie comisia pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. „UNIVERTIS” S.A. Mangalia in conformitate cu dispozitiile art.2 si art.3 din Criteriile privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat elaborate de M.F. cu nr.2665/28.02.1992 si M.L.P.A.T. cu nr.1C/311/28.02.1992, in completarea H.G. 834/91 care va functiona in urmatoarea componenta :

Presedinte :      Serban Vasile

Secretar :         Dragomir Ion

Membri :           Georgescu Floarea

                        Burulea Toader

                        Birgauan Elena Milica

Art.2 –  Directia Coordonare-Organizare a Consiliului Judetean Constanta va transmite prezenta hotarare S.C. „UNIVERTIS” S.A. Mangalia si D.U.A.T.T.I. in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 6 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu