CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 64

privind reconstituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. „ROMMEGA” S.A. CONSTANTA

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 6 iunie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune reconstituirea comisiei pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. „ROMMEGA” S.A. Constanta;

·         Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

·         Raportul Directiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Tehnic, Investitii;

In temeiul dispozitiilor art.2 si art.3 din Criteriile privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat elaborate de M.F. cu nr.2665/28.02.1992  si M.L.P.A.T. cu nr.1C/311/28.02.1992, in completarea H.G.834/91, precum si art.104 alin.2 si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se reconstituie comisia pentru stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul S.C. „ROMMEGA” S.A. Constanta in conformitate cu dispozitiile art.2 si art.3 din Criteriile privind stabilirea si evaluarea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale cu capital de stat elaborate de M.F. cu nr.2665/28.02.1992 si M.L.P.A.T. cu nr.1C/311/28.02.1992, in completarea H.G. 834/91 care va functiona in urmatoarea componenta :

Presedinte :      Bud Horia Andrei

Secretar :         Burcea Monica

Membri :           Rotar Stela Greta

                        Buiuca Cornelia

                        Clincu Aurelia

Art.2 –  Directia Coordonare-Organizare a Consiliului Judetean Constanta va transmite prezenta hotarare S.C. „ROMMEGA” S.A. Constanta si D.U.A.T.T.I. in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 6 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu