CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 63

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei Castelu, destinate construirii de „LOCUINTE”, precum si numirea verificatorilor licitatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 6 iunie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta, prin care se propune constituirea „Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri destinate construirii de locuinte, in comuna Castelu”;

·         Raportul Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii;

·         Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judetean Constanta;

In temeiul dispozitiilor Legii nr.50/1991, ale art.2 si art.2.9 din „Recomandarile privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii terenurilor in vederea aplicarii Legii nr.50/1991”, precum si ale art.104 alin.2 si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se constituie Comisia de licitatie pentru concesionarea unor terenuri destinate construirii de „Locuinte”, in comuna Castelu, care va functiona in urmatoarea componenta :

Preºedinte :      arh.Noela Ene               - Arhitect, Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

Membri :           jurist Daniela Dragomir   - Director, D.C.O., Consiliul Judetean Constanta

                        Maria Popescu              - Inspector, Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

                        Vasile Moldovanu          - Consilier, Consiliul Judetean Constanta

                        Stefan Ovezea              - Viceprimar, Primaria Castelu

                        Virginia Chivu                - Contabil, Primaria Castelu

                        Vasile Popa                  - Consilier, Consiliul Local Castelu

Secretariatul comisiei va fi asigurat de :

                        Silvia Gheorghe             - Secretar, Primaria Castelu

Art.2 – Organizatorul licitatiei este Primaria Castelu.

Art.3 – Verificatorii comisiei de licitatie vor fi :

- arh. Diana Bucur                     - Sef Serviciu Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

- jurist Mircea Spanoche            - Secretar, Consiliul Judetean Constanta

- teh. Adrian Petrovici                - inspector, Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

Art.4 – Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 6 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu