CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 62

privind constituirea Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din domeniul privat al comunei Tuzla, destinate construirii de „LOCUINTE”, precum si numirea verificatorilor licitatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 6 iunie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta, prin care se propune constituirea „Comisiei de licitatie pentru concesionarea unor terenuri destinate construirii de locuinte, in comuna Tuzla”;

·         Raportul Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii;

·         Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judetean Constanta;

In temeiul dispozitiilor Legii nr.50/1991, ale art.2 si art.2.9 din „Recomandarile privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii terenurilor in vederea aplicarii Legii nr.50/1991”, precum si ale art.104 alin.2 si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se constituie Comisia de licitatie pentru concesionarea unor terenuri din terenuri din domeniul privat al comunei, destinate construirii de „Locuinte”, in comuna Tuzla, care va functiona in urmatoarea componenta :

Preºedinte :      arh.Diana Bucur            - Sef Serviciu Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

Membri :           jr.Daniela Dragomir        - Director, D.C.O., Consiliul Judetean Constanta

                        Valeriu Stoica               - Consilier, Consiliul Judetean Constanta

                        Adrian Petrovici             - Inspector Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

                        Vuap Sagit                   - Sef Birou Urbanism, Primaria Tuzla

                        Chelu Nastase              - Consilier, Primaria Tuzla

                        Cherim Aiten                 - Sef Serviciu Contabilitate, Primaria Tuzla

Secretariatul comisiei va fi asigurat de :

                        Ilie Elena                      - Secretar, Primaria Tuzla

Art.2 – Organizatorul licitatiei este Primaria Tuzla.

Art.3 – Verificatorii comisiei de licitatie vor fi :

- ing. Dumitru Bedivan               - Director, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

- jurist Mircea Spanoche            - Secretar, Consiliul Judetean Constanta

- arh. Noela Ene                        - arhitect, Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

Art.4 – Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 6 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu