CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 61

privind constituirea Comisiei de licitatie in vederea concesionarii a 35 loturi de teren in suprafata de 200 mp fiecare, din domeniul privat al municipiului aflate in administrarea Consiliului Local Constanta, destinate construirii de locuinte individuale, situate pe str.Motilor, zona CFR Palas, municipiul Constanta, precum si numirea verificatorilor licitatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 6 iunie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta, prin care se propune constituirea „Comisiei de licitatie in vederea concesionarii a 35 loturi de teren in suprafata de 200 mp fiecare, destinate construirii de locuinte individuale, situate pe str.Motilor, zona CFR Palas, municipiul Constanta”;

·         Raportul Directiei urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investitii;

·         Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Judetean Constanta;

In temeiul dispozitiilor Legii nr.50/1991, ale art.2 si art.2.9 din „Recomandarile privind organizarea licitatiilor, prezentarea ofertelor si adjudecarea concesionarii terenurilor in vederea aplicarii Legii nr.50/1991”, precum si ale art.104 alin.2 si ale art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se constituie Comisia de licitatie in vederea concesionarii a 35 loturi de teren in suprafata de 200 mp fiecare, destinate construirii de locuinte individuale, situate pe str.Motilor, zona CFR Palas, municipiul Constanta, care va functiona in urmatoarea componenta :

Preºedinte :      Butnaru Aurel                - Viceprimar, Primaria Constanta

Membri :           Dumitru Nachiu             - ªef Serviciu urbanism, Directia urbanism, Primaria Constanta

                        Alina Cioriceanu            - Consilier Juridic, Serviciul juridic, Primaria Constanta

                        Dragu Otilia                  - Sef Serviciu Cadastru, Primaria Constanta

                        Albina Mariana              - Inspector specialitate, D.G.F.P.C.F.S. Constanta

                        Vasile Moldovanu          - Consilier, Consiliul Judetean Constanta

                        Noela Ena                    - Arhitect Serviciul Urbanism, DUATTI, Consiliul Judetean Constanta

Secretariatul comisiei va fi asigurat de :

                        Michaela Bocai             - Sef Birou Licitatii, Primaria Constanta

Art.2 – Sumele rezultate din incasarea acestor tarife reprezinta sursa de venituri a Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei. Aceste tarife vor fi indexate cu majorarile de salarii stabilite prin acte normative, precum si cu indicele de crestere a preturilor.

Art.3 – Directia coordonare-organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 6 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu