CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 60

privind stabilirea de tarife pentru prestari servicii furnizate catre populatie si lucrari de gospodarire comunala

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 6 iunie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Raportul Directiei Buget-Finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

In temeiul dispozitiilor art.109 si ale art.104 alin. ____ din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si ale Hotararii Consiliului Judetean nr.50/2001 privind infiintarea Serviciului pentru lucrari de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba tarifele pentru prestari servicii destinate protectiei populatiei si lucrari de gospodarie comunala, sub forma prezentata in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Sumele rezultate din incasarea acestor tarife reprezinta sursa de venituri a Serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei. Aceste tarife vor fi indexate cu majorarile de salarii stabilite prin acte normative, precum si cu indicele de crestere a preturilor.

Art.3 Directia coordonare-organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 6 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu