CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 6

privind aprobarea bugetului judetean provizoriu pe anul 2001

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001.

Avand in vedere:

         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat,

         Raportul Directiei programe, prognoze, buget-finante;

In temeiul dipozitiilor art.31, alin.1 din Legea bugetului de stat nr.76/2000, art.14, alin.1 si 2 din Legea finantelor publice locale nr.189/1998 si art.63, lit."f" coroborat cu art.66 si art.94 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba bugetul judetean provizoriu pe anul 2001, stabilindu-se veniturile totale in suma de 411.519.000 mii lei si cheltuielile totale in suma de 411.519.000 mii lei;

Art.2 Sinteza bugetului judetean pe anul 2001 se prezinta in anexele nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea aducerii ei la indeplinire

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu