CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 59

privind aprobarea contractului de asociere in participatiune incheiat cu S.C.”GMB COMPUTERS” S.R.L.

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 6 iunie 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

·         Raportul de specialitate al serviciului de informatica;

·         Avizul Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

In temeiul prevederilor art.251 si urm.Cod Com. si art.969 Cod Civ., precum si ale art.104 lit.”f” si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba contractul de asociere in participatiune incheiat cu S.C. „GMB COMPUTERS” SRL privind realizarea in comun a unui centru de instruire informatica a personalului din cadrul administratiei publice si a altor persoane juridice sau fizice, contract ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Directia Coordonare-Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire

 

Constanta 6 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu