CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 58

privind organizarea si functionarea Serviciului de dezinfectie in punctele de frontiera rutiere Negru Voda, Ostrov, Vama Veche din judetul Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 6 iunie 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Raportul Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta;

         Avizul Comisiei de specialitate pentru studiu, prognoze economice-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

In temeiul prevederilor Hotararii Consiliului Judetean Constanta nr.55/2001, precum si ale art.104 lit.h si ale art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba completarea si modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba modificarea si completarea organigramei si a statului de functii a Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta, conform anexelor 2 si 3 la prezenta hotarare;

Art.3 Se aproba taxele speciale pentru serviciul de dezinfectie efectuat in punctele vamale conform anexei nr.4 la prezenta hotarare. Taxele stabilite vor putea fi majorate la inceputul fiecarui an in functie de indicele de inflatie;

Art.4 Patrimoniul aferent desfasurarii activitatii de dezinfectie cu amenajarile de dezinfectie existente si personalul existent se vor prelua prin transfer si contra cost de la actualii detinatori.

Art.5 Se modifica hotararea nr.82/14.09.2000 privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele ce apartin Directiei Judetene pentru Protectia Plantelor Constanta aprobandu-se un consum lunar de 300 l combustibil pentru autovehicolul ce va deservi punctele vamale si suplimentarea, in cazuri deosebite, cu 100 l carburanti conform anexei nr.5 la prezenta hotarare.

Art.6 Directia Coordonare-organizare va difuza prezenta hotarare factorilor interesati in vederea ducerii la indeplinire;

Constanta 6 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu