CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 57

privind stabilirea costului anual pentru un copil institutionalizat, si o persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art.19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 aprobata prin Legea nr.108/1998 privind protectia copilului aflat in dificultate pentru anul 2001

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 6 iunie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune aprobarea costului anual pentru intretinerea unui copil institutionalizat si a persoanei majore care beneficiaza de protectie in conditiile art.19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 aprobata prin Legea nr.108/1998 privind protectia copilului aflat in dificultate;

-          Raportul Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Constanta;

-          Avizul Comisiei de specialitate pentru sanatate, protectie sociala, sport si agrement;

In temeiul HG nr.457/2000 pentru aprobarea Normelor Metodologice de stabilire a nivelului contributiilor comunitatilor la finantarea activitatii de protectie a copilului aflat in dificultate, a celui cu handicap, precum si a persoanei majore care beneficiaza de protectie in conditiile art.19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 aprobata prin Legea nr.108/1998 privind protectia copilului aflat in dificultate precum si art.104 si art.109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba costul anual pentru intretinerea unui copil institutionalizat in suma de 35.613.456 lei, precum si pentru o persoana majora care beneficiaza de protectie in conditiile art.19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 aprobata prin Legea nr.108/1998 privind protectia copilului aflat in dificultate in suma de 36.476.306 lei, conform anexei 1, ce face parte integanta din prezenta hotarare.

Art.2 Costul anual se va modifica la rectificarea bugetului in functie de indicele ratei inflatiei comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica la data respectiva.

Art.3 Cuantumul contributiei virate de consiliile locale variaza lunar in functie de numarul de copii institutionalizati sau persoane majore care beneficiaza de protectie in conditiile art.19 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/1997 aprobata prin Legea nr.108/1998 privind protectia copilului aflat in dificultate, care provin din comunitatile respective si va fi cuprins intre 25% si 100% din costul anual prevazut la art.1 pentru fiecare copil protejat.

Art.4 Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea nr.63/14.08.2000.

Art.5 Directia Coordonare Organizare va difuza prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 6 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu