CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 56

privind numirea domnului TRANDAFIR AURELIAN in functia de Sef Corp Gardieni Publici Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 6 iunie 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta prin care se propune numirea domnului TRANDAFIR AURELIAN in functia de Sef Corp Gardieni Publici Constanta;

-          Raportul Directiei Buget-Finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean

-          Avizul Comisiei de specialitate pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturile omului;

In temeiul prevederilor art.104 lit.”h”, ale art.109, precum si ale art.116 lit.”g” si „m” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

H O T A R A S T E :

Art.1 Incepand cu data de 15 iunie 2001, se numeste in functia de Sef Corp Gardieni Publici Constanta, domnul TRANDAFIR AURELIAN.

Art.2 – Directia Coordonare Organizare va difuza prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 6 iunie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu