CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A  Nr. 55

privind infiintarea Serviciului de dezinfectie la punctele de frontiera rutiere Negru Voda, Ostrov, Vama Veche din judetul Constanta in cadrul Directiei Judetene de Protectie a Plantelor

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

·         Raportul Directiei programe, prognoze, buget-finante;

·         Avizul Comisiei de specialitate pentru studii, prognoze economice-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

In temeiul prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.61/25 aprilie 2001 prin care se abroga prevederile alin.3 al art.24 din Legea nr.60/1974 – sanitar-veterinara, precum si in temeiul dispozitiilor art.63, alin.1, lit.”n” si ale alin.2 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata :

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se modifica si se completeaza obiectul de activitate al Directiei judetene pentru protectia plantelor Constanta prin infiintarea Serviciului pentru efectuarea dezinfectiilor in punctele de frontiera rutiere din judetul Constanta, respectiv Vama Veche, Negru Voda si Ostrov.

Art.2 – In termen de 10 zile de la adoptarea prezentei hotarari, conducerea Directiei judetene pentru protectia plantelor va prezenta Consiliului judetean propunerile de modificare a organigramei corespunzator preluarii noii activitati, precum si un program pentru anul 2001 care sa prevada planul de investitii de reabilitare a acestor puncte de dezinfectie si de preluare prin transfer de la actualii proprietari, a amenajarilor de dezinfectie existente in punctele de frontiera rutiere de la Negru Voda, Ostrov si Vama Veche.

Art.3 –  In acest sens se modifica si se completeaza Hotararile Consiliului Judetean Constanta nr.4/2000 şi nr.25/2000 privind infiintarea Directiei judetene pentru protectia plantelor, respectiv aprobarea organigramei acestei institutii.

Art.4 –  Directia coordonare-organizare va difuza prezenta hotarare factorilor interesati in vederea ducerii la indeplinire.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu