CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 53

privind stabilirea destinatiei spatiilor din blocul L4 situat in municipiul Constanta, Aleea Magnoliei nr.2, precum si repartizarea acestora

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Raportul Directiei Programe, prognoze, buget-finante, prin care se propune repartizarea unor spatii cu destinatia birouri, a unor spatii institutiilor de cultura din subordinea Consiliului Judetean, a unor locuinte de serviciu angajatilor din aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta si stabilirea ca spatii de protocol a unor garsoniere si apartamente apartinand Consiliului Judetean Constanta;

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economice-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat;

In temeiul prevederilor O.U.G. nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriilor pentru spatiile cu destinatia de locuinta, ale Legii nr.114/1996, republicata Legea locuintei, precum si ale art.63, lit.h, art.66 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata :

H O T A R A S T E :

Art.1 Se stabileste un numar de 21 (douazecisiunu) spatii cu destinatia de birouri pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta, situate in imobilul din Constanta, Aleea Magnoliei nr.2, Bl.L4.

Art.2 (1) Se aproba repartizarea unui numar de 48 (patruzecisiopt) spatii cu destinatie cazare specialisti (situate in imobilul din Aleea Magnoliei nr.2, Bl.L4, mun.Constanta), institutiilor de cultura din subordinea Consiliului Judetean Constanta si a Consiliului Local al municipiului Constanta, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

(2) Nominalizarea salariatilor beneficiari ai contractelor de inchiriere se face de conducerea fiecarei institutii de cultura.

(3) Chiria va fi calculata pe m.p./luna in conformitate cu legislatia in vigoare. Aceasta urmeaza a fi actualizata annual in functie de rata indicelui de inflatie.

(4) Contravaloarea chiriei aferenta spatiilor repartizate institutiilor de cultura subordonate va fi virata lunar de catre acestea bugetului Consiliului Judetean Constanta.

Art.3 Se repartizeaza locuinte de serviciu unui numar de 6 (sase) angajati ai Consiliului Judetean Constanta conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.4 (1) Contractele de inchiriere pentru locuintele prevazute la art.3 sunt accesorii la contractele de munca si sunt valabile pana in momentul incetarii raporturilor de munca.

(2) Chiria se va stabili in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.5 Se stabileste ca spatiu cu destinatia de protocol, pentru necesitatile autoritatilor administratiei publice (Consiliul Judetean Constanta, Consiliul Local al municipiului Constanta, Prefectura Constanta) un numar de 2 (doua) garsoniere, un apartament de doua camere si un apartament de trei camere.

Art.6 Cuantumul valorii pentru cazarea in spatiile prevazute la art.5 va fi calculat la nivelul ofertei unui hotel de categoria una stea.

Art.7 Directia Coordonare-Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea ducerii ei la indeplinire.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu