CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 52

privind instituirea unor taxe speciale

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

         Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Constanta;

         Raportul Directiei Buget, Finante, Coordonarea Institutiilor de Cultura de Interes Judetean.

In temeiul prevederilor art.11 alin.2 al Ordinului nr.2069/1 octombrie 1998 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bibliotecilor publice, precum si ale art.63, lit.m si art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata :

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba infiintarea taxelor speciale, pentru serviciile asigurate in cadrul Bibliotecii Judetene, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Sumele rezultate din incasarea acestor taxe vor fi surse de venit ale bugetului judetean. Cuantumul acestora va fi indexat anual cu indicele de inflatie.

Art.3 Directia coordonare-organizare va difuza prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu