CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A   Nr. 51

privind instituirea taxei speciale de utilizare temporara a gradinilor de vara Mamaia si Soveja in sezonul estival

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere:

-          Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Constanta;

-          Raportul Directiei Buget-Finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean

-          Avizul Comisiei pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

In temeiul dispozitiilor art.66 si ale art.63 alin.(1) lit."m" din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata si ale art.42 din Legea nr.27/1994 privind impozitele si taxele locale;

H O T A R A S T E :

Art.1 – Se aproba infiintarea taxei speciale de utilizare temporara a gradinilor de vara Mamaia si Soveja, in sezonul estival si a taxelor speciale pentru servicii conexe sub forma prezentata in Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Conditiile de utilizare a gradinilor de vara Mamaia si Soveja sunt cele stipulate in Anexa nr.2, care face parte din prezenta hotarare.

Art.3 – Taxa stabilita in conditiile prezentei hotarari, se achita de utilizator la casieria Consiliului Judetean Constanta in proportie de 50% la data rezervarii salii pentru utilizare, iar diferenta in termen de 24 de ore de la terminarea spectacolului, conform art.5, anexa 2.

Art.4 – Sumele rezultate din incasarea acestor taxe reprezinta surse de venituri ale bugetului judetean. Cuantumul acestora va fi indexat anual cu indicele de inflatie.

Art.5 – Directia Coordonare Organizare va comunica prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu