CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 50

privind infiintarea serviciului de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

-          Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta, prin care se propune infiintarea Serviciului pentru Lucrari de Gospodarie Comunala si Prestari Servicii destinate Protectiei Populatiei, ca institutie cu personalitate juridica sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta;

-          Raportul Directiei Buget Finante si Coordonarea Institutiilor de Cultura de Interes Judetean;

-          Avizul Comisiei de specialitate pentru studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al judetului;

In temeiul prevederilor art.63, lit.n si ale art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;

H O T A R A S T E :

Art.1 (1) Incepand cu data de 1 iunie a.c. se infiinteaza SERVICIUL PENTRU LUCRARI DE GOSPODARIE COMUNALA SI PRESTARI SERVICII DESTINATE PROTECTIEI POPULATIEI, institutie cu personalitate juridica avand sediul in municipiul Constanta, Aleea Magnoliei nr.2, Bl.L4, sub autoritatea Consiliului Judetean Constanta.

(2) Finantarea cheltuielilor se face din venituri proprii si partial din alocatii de la bugetul judetean.

Art.2 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului pentru lucrari de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba organigrama, numarul de personal si statul de functii al Serviciului pentru lucrari de gospodarie comunala si prestari servicii destinate protectiei populatiei, conform anexelor nr.2 si 3 la prezenta hotarare.

Art.4 Directia Coordonare-Organizare va difuza prezenta hotarare factorilor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu