CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 5

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 30 ianuarie 2001.

Avand in vedere:

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat,

         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

         Raportul Directiei programe, prognoze, buget-finante, prin care se propune spre aprobare repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe comune, orase, municipii si judet pe anul 2001.

In temeiul art.31, alin.8 din Legea bugetului de stat nr.76/2000, si art.63, lit."f" coroborat cu art.66 si art.94 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata:

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumei de 20.900.000 mii lei reprezentand sume defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001, conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Constanta 30 ianuarie 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu