CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 49

privind aprobarea organigramei, numarului de personal si a statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

-          Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta, prin care se propune modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean conform prevederilor Anexei 9(a) din Legea bugetului de stat pe anul 2001;

-          Raportul Directiei Buget Finante si Coordonarea Institutiilor de Cultura de Interes Judetean;

-          Avizul Comisiei de specialitate pentru studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat al Judetului;

In temeiul prevederilor art.63, lit.l si ale art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1 Incepand cu data de 1 iunie 2001, se aproba organigrama si numarul de personal pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta, conform anexei nr.1.

Art.2 Cu aceeasi data se aproba statul de functii pentru aparatul propriu al Consiliului Judetean Constanta, conform anexei nr.2.

Art.3 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Pe data adoptarii prezentei hotarari, prevederile Hotararii nr.12/30.01.2001 a Consiliului Judetean Constanta, referitoare la organigrama, numarul de personal si statul de functii pentru aparatul propriu, isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.5 Directia Coordonare Organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea aducerii la indeplinire.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu