CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 48

privind repartizarea transferurilor din bugetul fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic catre bugetele locale pe anul 2001

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean;

·         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune spre aprobare repartizarea transferurilor de la bugetul fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic catre bugetele locale pe anul 2001;

In temeiul art.37, din Legea bugetului de stat nr.216/2001, si art.63, alin.2 coroborat cu art.66 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba repartizarea sumei de 250.000 mii lei din transferuri din bugetul fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic catre bugetele locale (suma acordata prin Ministerul Industriei si Resurselor), Consiliului local municipal Medgidia.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu