CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA  Nr. 47

privind aprobarea bugetului judetean pe anul 2001

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean;

·         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean;

In temeiul dispozitiilor art.63, alin.2 coroborat cu art.66 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala, republicata si a art.30, alin.1 din Legea bugetului nr.216/2001 si art.14 alin.1 si 2 din Legea finantelor publice locale nr.189/1998

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba bugetul judetean pe anul 2001, stabilindu-se veniturile totale in suma de 651.300.731 mii lei si cheltuielile totale in suma de 651.300.731 mii lei.

Art.2 – Sinteza bugetului judetean pe anul 2001 se prezinta in anexele nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 – Directia coordonare, organizare va transmite prezenta hotarare serviciilor publice ale Consiliului Judetean, in vederea ducerii ei la indeplinire.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu