CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 46

privind repartizarea pe comune, orase si municipii a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului si din cota de 15 % pe anul 2001

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat,

         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune spre aprobare repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venitul global pentru echilibrarea bugetelor locale din cota statului si din cota de 15 % pe comune, orase, municipii si judet pe anul 2001.

In temeiul art.30, alin. 1 din Legea bugetului de stat nr.216/2001, si art.63, lit.f coroborat cu art.66 si art.94 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata :

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba repartizarea pe comune, orase si municipii a sumei de 56.019.750 mii lei reprezentand sume defalcate din impozitul pe venitul global din cota statului pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumei de 142.000.000 mii lei reprezentand sume defalcate din impozitul pe venitul global din cota de 15 % pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2001, conform Anexelor nr.1 si nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu