CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 45

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din impozitul pe venitul global din cota statului pentru echilibrarea bugetelor locale si subventionarea energiei termice

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat,

         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune spre aprobare repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venitul global din cota statului pentru echilibrarea bugetelor locale si subventionarea energiei termice, pe comune, orase, municipii si judet pe anul 2001.

In temeiul art.30, alin. 2 din Legea bugetului de stat nr.216/2001, si art.63, alin.2 coroborat cu art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata :

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumei de 128.486.000 mii lei reprezentand sume defalcate din impozitul pe venit global din cota statului pentru echilibrarea bugetelor locale si subventionarea energiei termice pe anul 2001 conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu