CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 44

privind stabilirea numarului maxim de posturi pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in parte ce se finanteaza pentru invatamantul preuniversitar de stat si centrele locale de consultanta agricola pe anul 2001

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat,

         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune spre aprobare stabilirea numarului maxim de posturi ce se finanteaza pentru invatamantul preuniversitar de stat si centrele locale de consultanta agricola pe comune, orase, municipii si judet pe anul 2001.

In temeiul art.31, alin. 3 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 si art.63, alin.2 coroborat cu art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata :

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba stabilirea numarului maxim de posturi pentru fiecare unitate administrativ teritoriala in parte ce se finanteaza pentru invatamantul preuniversitar de stat si centre locale de consultanta agricola conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu