CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

H O T A R A R E A Nr. 43

privind repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, a creselor si centrelor locale de consultanta agricola pe anul 2001

 

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

·         Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat,

·         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean ;

·         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean, prin care se propune spre aprobare repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, a creselor si centrelor locale de consultanta agricola pe comune, orase, municipii si judet pe anul 2001.

In temeiul art.31, alin. 2 din Legea bugetului de stat nr.216/2001, si art.63, alin.2 coroborat cu art.66 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala, republicata :

H O T A R A S T E :

Art.1 - Se aproba repartizarea pe comune, orase, municipii si judet a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, a creselor ši centrelor locale de consultanta agricola conform Anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spanoche-Stoenescu