CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA

HOTARAREA Nr. 42

privind aprobarea contului de executie al bugetului judetean pe anul 2000

Consiliul Judetean Constanta intrunit in sedinta din data de 17 mai 2001.

Avand in vedere :

·         Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean;

·         Raportul Directiei buget-finante si coordonarea institutiilor de cultura de interes judetean;

In temeiul dispozitiilor art.63, litera"f" coroborat cu art.66 si art.94 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala, republicata;

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba contul de executie al bugetului judetean pe anul 2000 conform anexei care face parte din prezenta hotarare.

Constanta 17 mai 2001

PRESEDINTE,

Stelian Dutu

SECRETAR,

Mircea Spânoche-Stoenescu